Co nabízíme?

 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Trestní právo
 • Zastupování před soudy

Nabízíme služby v těchto oblastech

 • Autorské právo
 • Cizí prvky

Orientace v právním řádu Slovenské republiky a jeho aplikace v obchodním a mediálním právu.

 • Mediální právo
 • Občanské právo

Hmotné i procesní, zejména právo závazkové, dědické, rodinné (zastupování v rozvodovém řízení, vypořádání společného jmění manželů a úpravě vztahů k nezletilým dětem), ochrana osobnosti a dobrého jména a dobré pověsti právnických osob, bytová problematika. Sepisování kupních a darovacích smluv vč. zajištění vkladu práv do katastru nemovitostí, úschovy kupních cen na základě svěřeneckých smluv na bankovním účtu.

 • Obchodní právo

Právo obchodních společností (zakládání společností na klíč, fúze, akvizice, zvyšování základního kapitálu), nekalá soutěž, závazkové právo,

 • Práva průmyslového vlastnictví
 • Směnečné právo
 • Soutěží a reklamní právo
 • Správní právo (zejména stavební)
 • Trestní právo

Zejména v oblasti trestných činů hospodářských, proti pořádku ve věcech veřejných, proti majetku aj., včetně obhajob ex offo.